Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Cele Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego

 
CELE TEATRU PROFILAKTYCZNEGO IM. MARKA KOTAŃSKIEGO


Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego, prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy, adresowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Swoje cele wypracował w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawę z dnia 29 maja 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę z dnia 29 maja 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Wszystkie cele szczegółowe realizuje w oparciu o poniższe cele ogólne (wg Hawkinsa, Masten, Best, Garmezy).

CELE OGÓLNE:
 1. wzmacnianie czynników chroniących (wewnętrznych i zewnętrznych) m.in. poprzez promowanie zdrowia, umożliwienie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży
 2. eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu, narkomani, przemocy oraz innych zjawisk; patologicznych wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, twórczej i naukowej;
 • wzrost poczucia akceptacja siebie;
 • pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania innych substancji uzależniających;
 • wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu.
FORMY I ŚRODKI PRZEKAZU ORAZ SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMÓW:
 1. realizacja spektakli profilaktyczno- edukacyjnych z omówieniem psychologa - pracownika Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli
 2. realizacja konspektów lekcji wychowawczych dla nauczycieli (programów profilaktyczno - wychowawczych) opartych na aktywnych formach pracy z młodzieżą
 3. realizacja seminariów warsztatowych dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy
 4. realizacja seminariów warsztatowych dla rady pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy
 5. realizacja szkoleń dla rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy
Schemat programów profilaktyczno-wychowawczych
Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego
Realizacja wszystkich programów profilaktyczno- wychowawczych Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego według powyższego schematu umożliwia przygotowanie młodzieży z wybranych zagadnień poruszanych w trakcie Części Zasadniczej, co samą realizację czyni pełniejszą i ciekawszą, a realizacja scenariuszy zajęć po spotkaniu z nami ugruntowuje wiedzę i stanowi asumpt do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach własnych, szkolnych programów profilaktyki.

Ważne!: Ilość godzin zrealizowanych przez Wychowawcę jest dowolna, zależy od uwzględnienia problemów występujących w środowisku obejmującym całą społeczność szkolną.